สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 3106  
2019 3279