สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14512  
Feb 2022 11050  
Mar 2022 11013  
Apr 2022 9752  
May 2022 11819  
Jun 2022 11601  
Jul 2022 10603  
Aug 2022 12759  
Sep 2022 13335  
Oct 2022 14309  
Nov 2022 11446  
Dec 2022 0