สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14512  
Feb 2022 11050  
Mar 2022 11013  
Apr 2022 9752  
May 2022 11819  
Jun 2022 11601  
Jul 2022 796  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0