สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 739  
Feb 2020 654  
Mar 2020 966  
Apr 2020 932  
May 2020 1180  
Jun 2020 1207  
Jul 2020 174  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0