สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 16951  
Feb 2023 15503  
Mar 2023 13593  
Apr 2023 0  
May 2023 0  
Jun 2023 0  
Jul 2023 0  
Aug 2023 0  
Sep 2023 0  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0