สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 261  
Feb 2019 326  
Mar 2019 265  
Apr 2019 277  
May 2019 259  
Jun 2019 220  
Jul 2019 0  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0